รอสักครุ่...

คณะที่ปรึกษา

พระมหาวรท กิตฺติปาโล
พระอัมรินทร์ สนฺติธมฺโม
พระ ดร.สมเกียรติ ยสินฺโท
รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
ดร.ดิเรก อินจันทร์
อ.วัฒนา พึ่งชื่น
อ.จุง ดิบประโคน
อ.บุญเลิศ เสนานนท์
รศ.วีณา วีสเพ็ญ
อ.ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี
ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
ดร.บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์
ดร.สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล
ดร.สุมัชญา หาญสุขวรพาณิช
อ.ปฐมา ทรัพย์สังข์
อ.พัชรีพร ศุภพิพัฒน์