รอสักครุ่...

บทความวิชาการ

MPSC

บทความวิชาการ

ถิ่นกำเนิดภาษาบาลี

เถรวาทกับหินยานต่างกันอย่างไร

การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎก ใบลานอักษรขอมคัมภีร์มัชฌิมนิกาย ที่พบในประเทศไทยและกัมพูชา

การสร้างฐานข้อมูลคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน: แนวทางการอ่านและปริวรรตคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ในกรณีที่พบปัญหาตัวอักษรคลุมเครือ

การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอม ในประเทศไทยและกัมพูชา

การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลาน เพื่อวินิจฉัยคำต่างในพระไตรปิฎก: กรณีศึกษาจากสุภสูตรแห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย

คาถาชาดกพากย์จีนที่มีความสอดคล้อง กับชาดกบาลี: ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การใช้อรรถกถาวินิจฉัยศัพท์ดั้งเดิม: กรณีศึกษาคัมภีร์ทีฆนิกาย

เอรกปัตตนาคราช (1): ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างฉบับบาลีและคัมภีร์อื่นๆ

เอรกปัตตนาคราช (2): ศึกษาคาถาที่สอดคล้องกันในคัมภีร์ต่างฉบับ และวิเคราะห์ภาพสลักหินที่ภารหุต

พระมหากัจจายนะในเอกสารฉบับต่างๆ (1): ทัศนะว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับพระนาลกะ