รอสักครุ่...

กิจกรรม

The 3rd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts (Online): "A study of Variant Readings Found in the Majjhimanikāya"

The 3rd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts (Online): "A study of Variant Readings Found in the Majjhimanikāya"

2020-11-21

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

The 2nd Seminar on Pali Texts and Manuscripts: “Variant Readings Found in the Majjhimanikāya”

The 2nd Seminar on Pali Texts and Manuscripts: “Variant Readings Found in the Majjhimanikāya”

2019-11-09

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 2

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 2

2020-11-08

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: เทคโนโลยีกับใบลาน

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: เทคโนโลยีกับใบลาน

2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ

งานอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ

2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1

2019-09-27

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: ใบลาน ณ ล้านนา

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: ใบลาน ณ ล้านนา

2019-06-15

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: การอ่านจดหมายเหตุคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรธรรม

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: การอ่านจดหมายเหตุคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรธรรม

2019-03-13

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Seminar on Pāli Texts and Manuscripts: “Philological Points in the Dīgha and Majjhimanikāya”

Seminar on Pāli Texts and Manuscripts: “Philological Points in the Dīgha and Majjhimanikāya”

2018-11-11

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา