รอสักครุ่...

ครบรอบ10 ปี โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ

ภาพความสำเร็จของโครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ตลอดระยะเวลา ๑ ทศวรรษ จากการสนับสนุนจากวงการคณะสงฆ์ หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ นักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างตลอดต่อเนื่อง ทางโครงการฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และจะเดินหน้าอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอย่างเต็มที่ เพื่อสืบทอดธรรมะเจดีย์อันล้ำค่า และรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สืบไป