รอสักครุ่...

คัมภีร์ใบลานราษฎร์ ร่วมสืบศาสน์และชาติไทย

เข้าชม 863

คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรือฉบับของหลวง คือคัมภีร์ใบลานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือโปรดเกล้าฯให้สร้าง รวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น ส่วนคัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ หรือฉบับเชลยศักดิ์ คือ คัมภีร์ใบลานที่ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือราษฎรทั่วไปเกิดจิตศรัทธาสร้างขึ้นมา

แท๊ก

#กษัตริย์
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การตกแต่งคัมภีร์ใบลาน
#การประดิษฐาน
#การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสังคายนา
#ขนบธรรมเนียม
#ขนบประเพณี
#ขุนนาง
#ครูบากัญจนอรัญญวาสี
#คัมภีร์
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลานฉบับเชลยศักดิ์
#คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์
#คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารึก
#ฉบับ
#ฉบับคัมภีร์ใบลาน
#ฉบับทองทึบ
#ฉบับรองทรง
#ฉบับรักทึบ
#ฉบับล่องชาด
#ฉบับล่องรัก
#ฉบับลานดิบ
#เชียงใหม่
#ทีฆนิกาย
#ธรรมเนียม
#บูรพกษัตริย์
#ใบปกหน้า
#ใบรองปก
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#ป้ายฉลาก
#พระเจ้าติโลกราช
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระเจ้าอโศกมหาราช
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบรมวงศานุวงศ์
#พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระมหากษัตริย์ไทย
#ไม้ประกับ
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ลายลักษณ์อักษร
#วัฒนธรรม
#ศรัทธา
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สมัยรัตนโกสินทร์
#สังคายนา
#สัญลักษณ์ประจำรัชกาล
#

หมวด เล่าเรื่องลาน ... 6 บทความ