รอสักครุ่...

รองรับพระธรรม น้อมนำถวาย

เข้าชม 594

หีบหรือตู้พระธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ ที่ผู้สร้างและผู้ถวายอธิษฐานขอให้ผลบุญส่งผลให้ตนประสบความสำเร็จ และบรรลุในสิ่งที่ปรารถนาไว้ดีแล้ว อันมีที่สุดคือมรรคผลนิพพาน

แท๊ก

#กรุงรัตนโกสินทร์
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การอธิษฐาน
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#งานประณีตศิลป์
#งานศิลป์
#จาร
#ฐาน
#ตกแต่ง
#ตู้พระไตรปิฎก
#ตู้พระธรรม
#ตู้ลายทอง
#ตู้ลายรดน้ำ
#ถวาย
#เถรวาท
#ที่เก็บใบลาน
#ที่มาของหีบ
#นิพพาน
#บริจาค
#บันทึก
#บุญ
#ใบลาน
#ปฐมกษัตริย์
#ประดับตกแต่ง
#ประวัติการสร้างหีบ
#ปรินิพพาน
#ป้ายฉลาก
#ผลบุญ
#ผ้าห่อคัมภีร์ ผู้ถวาย
#ผู้สร้าง
#ฝา
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระวินัยปิฎก
#พระสุตตันตปิฎก
#พระอภิธรรมปิฎก
#พระอานนท์
#พุทธศิลป์
#ไม้ประกับ
#ลายรดน้ำ
#ลายลักษณ์อักษร
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วัฒนธรรม
#วัตถุประสงค์การสร้างหีบ
#ศาสนวัตถุ
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สมัยธนบุรี
#สมัยรัตนโกสินทร์
#สมัยสุโขทัย
#สมัยอยุธยา
#สายสนอง
#สุคติ
#หลักฐาน
#หอไตร
#หีดธรรม
#หีดธัมม์
#หีบ
#หีบคัมภีร์
#หีบโบราณ
#หีบพระไตรปิฎก
#หีบพระธรรม
#องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน
#อธิษฐาน
#อักขระ
#อาณาจักร
#อานิสงส์
#

หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ