รอสักครุ่...

ลายรดน้ำ วิถีธรรม วิถีไทย

เข้าชม 774

ลายเส้นสีทองของลายรดน้ำประดับตกแต่งฝาผนังตู้พระไตรปิฎกเป็นงานศิลปะชั้นสูง ที่ช่างศิลป์นำแผ่นทองคำเปลวมาผสานกระบวนการอันละเอียดอ่อนของงานประณีตศิลป์ และการล้างหรดาลออกด้วยน้ำในขั้นตอนสุดท้ายให้ปรากฏเฉพาะลวดลายในส่วนที่ทองคำเปลวติดอยู่บนตัวพื้นรัก จึงเป็นที่มาของคำว่า“ลายรดน้ำ”

แท๊ก

#กฎแห่งกรรม
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#คติทางพระพุทธศาสนา
#ความเชื่อ
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#งานประณีตศิลป์
#งานศิลป์
#จิตรกรรม
#ช่างศิลป์
#ชาด
#ชาดก
#ฎีกา
#ตกแต่ง
#ตู้พระไตรปิฎก
#ตู้พระธรรม
#ตู้ลายทอง
#ตู้ลายรดน้ำ
#ไตรภูมิพระร่วง
#ถวาย
#ทองคำเปลว
#ที่เก็บใบลาน
#ธรรมเนียม
#นิทานพื้นบ้าน
#ประณีตศิลป์
#ประดับตกแต่ง
#ประเพณี
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบรมวงศานุวงศ์
#พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
#พระพุทธโฆษาจารย์
#พระพุทธศาสนา
#พระยาลิไท
#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
#พุทธบริษัทสี่
#พุทธประวัติ
#พุทธศาสนิกชน
#พุทธศิลป์
#มรดก
#รัก
#รักทึบ
#รักษา
#รัชกาล
#รัตนโกสินทร์
#รามเกียรติ์
#ลงรักปิดทอง
#ลวดลาย
#ลังกา
#ล้านนา
#ลายกำมะลอ
#ลายรดน้ำ
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วรรณคดี
#วัฒนธรรม
#วัดอรุณราชวราราม
#วิถีชีวิต
#ศาสนวัตถุ
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สมัยธนบุรี
#สมัยรัตนโกสินทร์
#สมัยอยุธยา
#สุโขทัย
#หอไตร
#หอสมุดแห่งชาติ
#หัตถศิลป์
#อยุธยา
#อรรถกถา
#อาณาจักร
#

หมวด หอพระไตรปิฎก ... 4 บทความ