รอสักครุ่...

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๑)

เข้าชม 3085

”ลังกาทวีป” ในปัจจุบันคือ ประเทศศรีลังกา เป็นเมืองพุทธที่มีประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ดั่งปรากฏในพระคัมภีร์ทีปวงศ์และพระคัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นพงศาวดารที่เก่าแก่บันทึกตำนานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปนับแต่ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพ

แท๊ก

#ก่อนปรินิพพาน
#การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
#การสังคายนาพระไตรปิฎก
#การเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#กำเนิดประเทศศรีลังกา
#เกาะลังกา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์ทีปวงศ์
#คัมภีร์มหาวงศ์
#ตำนาน
#เถรวาท
#บันทึก
#ใบลานอักษรสิงหล
#ประชากร
#ประเทศศรีลังกา
#ประวัติศาสตร์
#ประวัติศาสตร์ประเทศศรีลังกา
#ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
#พงศาวดาร
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
#พุทธานุภาพ
#มหาวิหาร
#มุขปาฐะ
#เมืองพุทธ
#รอยพระพุทธบาท
#ลังกา
#ลังกาทวีป
#ลายลักษณ์อักษร
#วรรณกรรม
#วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
#สมัยพุทธกาล
#สังคายนา
#สายจารีตสิงหล
#สิงหล
#หลังปรินิพพาน
#เหตุการณ์สำคัญ
#อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
#

หมวด เถรวาทจารีต ... 7 บทความ