รอสักครุ่...

หมวด เถรวาทจารีต ทั้งหมด 8 บทความ

ใหม่

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๓)

เรื่องราวของอาณาจักรพุกาม ซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าที่รับเอาความเจริญของชนชาติมอญและปยูเข้าไปผสมผสาน ถือเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประวัติศาสตร์เมียนมา และพุกามได้รับสมญานามว่า ‘เมืองแห่งทะเลเจดีย์’

เข้าชม 498

อื่น ๆ