รอสักครุ่...

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๑)

เข้าชม 503

เกร็ดประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญที่ปรากฎในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจและค้นหาแหล่งคัมภีร์ใบลานในประเทศเมียนมา เพราะแหล่งใดที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ณ ที่นั้นอาจจะมีคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจพบมาก่อน

แท๊ก

#กษัตริย์
#กษัตรีย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การศึกษา
#การสำรวจ
#เกร็ดประวัติศาสตร์
#ขนบธรรมเนียม
#คณะสำรวจ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#เครื่องประดับ
#โครงการพระไตรปิฎก
#จาร
#เจดีย์
#เจดีย์ชะเวดากอง
#ตปุสสะ
#ตรัสรู้
#ตำนาน
#เถรวาท
#ทองคำ
#ธรรมเนียมการจาร
#ธรรมะ
#บริขาร
#ใบลาน
#ประเทศพม่า
#ประเทศเมียนมา
#ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
#พม่า
#พระกกุสันธพุทธเจ้า
#พระกัสสปพุทธเจ้า
#พระเกศา
#พระโกนาคมนพุทธเจ้า
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระไตรปิฎกอักษรพม่า
#พระธรรม
#พระพุทธเจ้า
#พระพุทธศาสนา
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา
#พระรัตนตรัย
#พระวินัยปิฎก
#พระสงฆ์
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พัฒนาการรูปแบบอักษร
#พุทธบริษัทสี่
#พุทธมามกะ
#พุทธศาสนิกชน
#เพชร
#ภัลลิกะ
#ภาษา
#ภาษามอญ
#มรดกธรรม
#มหาวรรค
#มิงกะลาบา
#เมียนมา
#รักษา
#รัตนชาติ
#ลายลักษณ์อักษร
#วรรณกรรม
#วัฒนธรรม
#วัฒนธรรม
#วัฒนธรรมชาวพุทธ
#วัตถุโบราณ
#วิธีการสืบทอด
#วิธีการสืบทอดคำสอน
#ศรัทธา
#ศักดิ์สิทธิ์
#ศาสนวัตถุ
#ศาสนสถาน
#สักการะบูชา
#สายจารีตพม่า
#สืบทอด
#หลักฐานปฐมภูมิ
#แหล่งคัมภีร์
#

หมวด เถรวาทจารีต ... 7 บทความ