รอสักครุ่...

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...ก้าวสู่รัตนโกสินทร์ตอนกลาง

เข้าชม 574

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่สอง ที่มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ถัดจากพระมหาธรรมราชาธิราชาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย เพราะทรงพระผนวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาอยู่นานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดๆ กอปรกับความเชี่ยวชาญด้านภาษามคธทำให้ทรงสามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การปกครอง
#การเมือง
#การล่าอาณานิคม
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การสืบทอด
#การอัญเชิญพระไตรปิฎก
#คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#จาร
#จารึก
#จิตรกรรมฝาผนัง ฉบับ
#ฉบับรดน้ำดำฉบับรดน้ำแดง
#ฉบับล่องชาด
#เถรวาท
#เทคโนโลยี
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#ประวัติศาสตร์
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระราชลัญจกร
#พระวินัยปิฎก
#พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
#ภาษาบาลี
#ไม้ประกับ
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#ราชวงศ์พระร่วง
#ลายกำมะลอ
#วชิรญาโณ
#วัดประจำรัชกาล
#วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
#วิปัสสนา
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สัญลักษณ์ประจำรัชกาล
#หลักฐาน
#หอไตร
#หอพระมณเฑียรธรรม
#อักขรวิธี
#อักขระ
#อักษร
#อักษรขอม
#อักษรโรมัน
#อักษรอริยกะ
#อาณาจักรกัมพูชา
#อารยธรรมตะวันตก
#

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ