รอสักครุ่...

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

เข้าชม 1672

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ หรือ ฉบับ "สฺยามรฏฐสฺสเตปิฏกํ" หนึ่งชุดมี 45 เล่ม ถือเป็นการสานต่องานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถได้ทรงริเริ่มไว้เดิมจำนวน 39 เล่ม พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้มีส่วนร่วมในกองทุน พระไตรปิฎกฉบับนี้จึงชื่อว่าเป็นของชาวไทยทุกคน

แท๊ก

#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การตรวจชำระ
#การปกครอง
#การปริวรรต
#การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
#การพิมพ์
#การเมือง
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การอนุรักษ์
#ขุททกนิกาย
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#ฎีกา
#ตู้พระธรรม
#ทีฆนิกาย
#เทคโนโลยี
#บูรพกษัตริย์
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช
#พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์
#พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระธรรมวินัย
#พระบรมราชโองการ
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระปริยัติธรรม
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
#พระมหากษัตริย์
#พระราชกระแส
#พระราชดำรัส
#พระราชพิธี
#พระวินัยปิฎก
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พระสุตตันตปิฎก
#พระอภิธรรมปิฎก
#พุทธจักร
#ภัยพระพุทธศาสนา
#มัชฌิมนิกาย
#ร.ศ. 112
#รักษา
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชกิจจานุเบกษา
#ราชวงศ์จักรี
#ลายรดน้ำ
#ลายลักษณ์อักษร
#วชิราวุธ
#วัฒนธรรม
#วัดบวรนิเวศวิหาร
#วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
#ศาสนูปถัมภก
#ศิลปะ
#สมัยอยุธยา
#สังยุตตนิกาย
#หอมณเฑียรธรรม
#หอสมุด
#หอสมุดแห่งชาติ
#หีบธรรม
#หีบพระไตรปิฎก

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ