รอสักครุ่...

สองพระมหากษัตริย์...ร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน

เข้าชม 475

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นหลักใจและหลักชัยแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชอัจฉริยะประกอบด้วยความศรัทธาที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพระพุทธศาสนา ทรงเป็นประหนึ่งร่มฉัตรคุ้มครองพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การปกครอง
#การแปลพระไตรปิฎก
#การพิมพ์
#การเมือง
#การสร้างพระไตรปิฎก
#ความรุ่งเรืองของพระพุท ธศาสนา
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#ฉัฏฐสังคายนา
#เถรวาท
#เทคโนโลยี
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช
#พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์
#พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกภาษาไทย
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระรัตนตรัย
#พุทธมามกะ
#ภาษาไทย
#เมืองพุทธ
#ร.ศ. 112
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#วัดพรศรีรัตนศาสดาราม
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สังคายนา

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ